Jak obliczyć ilość plonu z rośliny? Obliczamy produktywność rośliny.

Author: admin  //  Category: Artykuły

W wyniku fotosyntezy roślina produkuje tkanki roślinne. Taką produkcję suchej masy tkanek rośliny nazywamy produktywnością. Produktywność rośliny jak już wcześniej pisałem zależy od intensywności procesu fotosyntezy. Produktywność możemy obliczyć za pomocą stosowanych wskaźników, są one oznaczane symbolami: NAR, LAI oraz CGR.

 • NAR (z  ang. Net Assimilation Rate) – czyli intensywność asymilacji netto. Jest to przyrost suchej masy roślin (dG) w ciągu określonego czasu (dT), przypadająca na ilość powierzchni asymilacyjnej rośliny, tzn. powierzchni liści i łodyg, w których zachodzi proces fotosyntezy.

  rownanie

  NAR wraża się w gramach wytworzonej suchej masy rośliny na 1 dmlub 1 mpowierzchni asymilacyjnej na 1 dobę lub 1 tydzień.

 • LAI (z ang. Leaf Area Index) – jest to wskaźnik wielkości, czyli powierzchni liści do powierzchni gleby, podłoża, którą roślina zajmuje. Dla roślin typowo uprawnych wskaźnik ten najczęściej wynosi około 4, oznacza to, że powierzchnia liści jest 4-krotnie większa od zajętej powierzchni podłoża rośliny. Wskaźnik ten służy więc do wyliczania pokrycia gleby liśćmi.

 • CGR (z ang. Crop Growth Rate) – jest to całkowity wskaźnik produktywności rośliny, czyli inaczej szybkością przyrostu plonu. Wskaźnik ten wyznacza przyrost suchej masy roślin w ciągu określonego czasu, przypadający na jedną jednostkę powierzchni podłoża zajętej przez zasiewy. Zatem wskaźnik produktywności jest iloczynem dwóch poprzednich wskaźników:

  rownanie2

  CGR wyraża się zwykle w gramach na 1 mpowierzchni na 1 dobę lub 1 tydzień. Podawane powszechnie, głównie w rolnictwie plony z hektara (kg*ha-1*rok-1) są również jedną z forma wyrażani produktywności roślin.

Znajomość produktywności roślin pozwala nam wybrać najlepszą odmianę danego gatunku oraz taką odmianę, która będzie się charakteryzować najlepszymi walorami uprawnymi.


Opracowano na podstawie:

W. Czerwiśnki – “Fizjologia roślin”,

pl.wikipedia.org

Tags: , , , ,

Leave a Reply